top of page
Gỗ thông vuông (Pine) COB

Gỗ thông vuông (Pine) COB

Gỗ thông vuông nh?p kh?u ch?t lu?ng COB. . ��y l� lo?i g? c� kh? nang ch?u nhi?t c?c k� cao.D�t g? c?a n� m�u vuông �ng, v�n Gỗ Dẻu v� d?p.

Thanh Gỗ Dẻt COL nhung s? di k�m khuy?t t?t nhu m?c, m?t to, ho?c l?m,..

Gi� t? 360USD tr? l�n

 • Thanh To�n

  Thanh to�n b?ng chuy?n kho?n 100% gi� tr? don h�ng tru?c khi giao h�ng. H�ng s? s?n s�ng d? giao cho Qu� Kh�ch trong vuông 2 ng�y k? t? ng�y Lam nh?n du?c thanh to�n d?y d?.

 • V?n Chuy?n

  Gi� t?i kho Lam. Kh�ng bao v?n chuy?n. Qu� Kh�ch c� th? t? thu x?p v?n chuy?n ho?c Lam d?ng ra thu x?p v?n chuy?n gi�p Qu� Kh�ch

 • GI?I QUY?T CLAIM

  C�c y�u c?u, khi?u n?i v? ch?t lu?ng s?n ph?m c?n du?c ph?n �nh v� ti?p nh?n trong vuông 7 ng�y k? t? ng�y Qu� Kh�ch nh?n s?n ph?m t? Lam. 2 b�n s? ph?i h?p ti?n h�nh nghi?m thu v� th?ng nh?t phuong �n gi?i quy?t.
   

$365.00Price
Messenger.png
zalo-icon.png
Call.jfif
bottom of page